Rules of participation

ΑΓΩΝΕΣ ΟΜΑΔΩΝ / GROUP PERFORMANCES

Οι ομάδες θα πρέπει να ξεκινάνε από 4 άτομα & άνω/ Group performances should inclue 4+ dancers

Δυνατότητα υπέρβασης ορίων ηλικίας των ομάδων : Σε ομάδα εώς 7 ατόμων ένα (1) άτομο μπορεί να υπερβαίνει το όριο ηλικίας της κατηγορίας του. Αντίστοιχα, σε ομάδα 8 έως 13 ατόμων δύο (2) άτομα , σε ομάδα 14 έως 20 ατόμων τρία (3) , σε ομάδα 21 έως 28 ατόμων τέσσερα (4) και σε ομάδα 28 ατόμων πέντε (5).

-Possibility of exceeding the age limit in groups: In a group of 7, one (1) member can exceed the age limit of their category. Respectively, in a group of 8-13, two (2) members, in a group of 14-20, three (3), in a group of 21-28, four (4), and in a group of 28, five (5).

Για όλες τις ομαδικές χορογραφίες θα υπάρξει μια ανοχή όσο αφορά στη μέγιστη διάρκειά τους , της τάξεως των 15”, ύστερα από την οποία η μουσική θα διακόπτεται.

-For all group choreographies there will be tolerance regarding the maximum duration, up to 15” seconds, after which the music will be stopped.

Διαφορά ηλικίας στην κατηγορία duο: ο μεγαλύτερος διαγωνιζόμενος ορίζει την ηλικιακή ομάδα στην οποία θα διαγωνιστεί η συγκεκριμένη κατηγορία. (μόνο εφόσον υπάρχουν πολλές κατηγορίες ηλικιακα στα ντουέτα)

-Age difference in due categories: the oldest contestant defines the age group in which this particular category will contest in (only if there are several age categories in duos).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ORIENTAL / FUSION / BOLLYWOOD –  CATEGORY ORIENTAL/BOLLYWOOD

Ομάδες Oriental, Tribal & Bollywood– διάρκεια χορογραφίας μέχρι 3.30 λεπτά – Duo 2.30 λεπτά – Solo 2 λεπτά & Solo Professional 3 λεπτά.

Τα Χορευτικά με αξεσουάρ (accessories) επιτρέπονται σε όλα τα Group, Duo & Solo. Τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε μουσική εκτός κατηγορίας.

Δεν επιτρέπεται η χρήση φωτιάς.

Οι χορευτές που συμμετέχουν στην κατηγορία Bollywood (Beginners και  Advance). Στην κατηγορία Beginners είναι όσοι έχουν κάνει 1-2 χρόνια Bollywood και Advance από 3 χρόνια & άνω Bollywood.

Oriental, Tribal & Bollywood Group categories – music duration 3.30’ minutes- Duo 2.30’ minutes – Solo 2’ minutes & Solo Professional.

Accessories are allowed in all Group, Duo & Solo categories.

The first 30 seconds, you may use music which may not necessarily relate to the category/dance style you are competing against.

Use of fire or any related equipment is not allowed.

Dancers who participate in the category Bollywood (Beginners and Advanced). In the Beginners category, at least 1-2 years of dance experience, and in the Advanced category 3+ years of dance experience.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ PERFORMANCE CRITERIA:

 1. ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ & ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ 10/ STAGE PRESENCE AND COSTUMING (10)
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ 10/ TECHNIQUE (10)
 3. ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ & ΡΥΘΜΟΣ 10/ MUSICALITY AND RHYTHM (10)
 4. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ 10 / CHOREOGRAPH (10)
 5. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 20(ΟΜΑΔΑ) / SYNCHRONISATION (20) (GROUPS)

Συνολική Βαθμολογία: 40 Βαθμοί Solo – 60 βαθμοί ντουετα & ομάδες.

TOTAL MARKS: 40 Points SOLO – 60 Points doe Duos and Groups.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ FREE SHOW STYLE GROUP IN THE YEAR /CATEGORY FREE SHOW STYLE GROUP IN THE YEAR

Μια καινούργια κατηγορία ανεξαρτήτως ηλικίας όπου μια ομάδα μπορεί να δείξει τις δυνατότητές τις σε οποιοδήποτε είδος χορού / A new dance category irrespective of age, in which a team/group can showcase their ability in any dance style..

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ/ PERFORMANCE CRITERIA:

 1. ΣΚΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ & ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ 10/ STAGE PRESENCE AND COSTUMING (10)
 2. ΤΕΧΝΙΚΗ 10/ TECHNIQUE (10)
 3. ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ & ΡΥΘΜΟΣ 10/ MUSICALITY AND RHYTHM (10)
 4. ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΑ 10 / CHOREOGRAPH (10)
 5. ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 20(ΟΜΑΔΑ) / SYNCHRONISATION (20) (GROUPS)

Συνολική Βαθμολογία: 40 Βαθμοί Solo – 60 βαθμοί ντουετα & ομάδες.

TOTAL MARKS: 40 Points SOLO – 60 Points doe Duos and Groups.

Αποκλεισμός/ Disqualification

Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να συμπεριφέρονται με σεβασμό ο ένας στον άλλο. Επίσης οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μπορεί να αποβληθούν ή να χάσουν μονάδες σε περίπτωση που προσπαθήσουν να παρακολλήσουν την παράσταση των συμπαικτών τους. Oποιαδήποτε υβριστική συμπεριφορά ή πράξη απέναντι στους κριτές θα έχει ως αποτέλεσμα την αποβολή ολόκληρης της ομάδος.

Contestants ought to behave with respect to each other. In addition, contestants should know that they may be disqualified from the competition, or lose points in case they attempt to obstruct the performance of other competitors. Any verbal action or abuse to the judges will result in being disqualified from the competition.

Ιατρικά θέματα/ Medical matters:

    • Τα μέλη, ο προπονητής, ή ο υπεύθυνος πρέπει να αναφέρει τραυματισμό ή ασθένεια μέλους της ομάδας του. / The contestants, teacher/coach or any one responsible for each group, must report any injuries or illness of the member of their team
 • Αν κάποιο μέλος είναι άρρωστο, τραυματισμένο, ή σε άσχημη φυσική κατάσταση πριν ή κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, το μέλος αυτό μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο για να διαγωνιστεί ή και να παύσει η συμμετοχή του σε όλα τα επόμενα αγωνίσματα. Η διοργανώτρια επιφυλάσσεται για κάθε περίπτωση κατά την οποία ο συμμετέχων εμφανίζεται να έχει σοβαρή ανικανότητα ή τραυματισμό που χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση. / If a contestant is ill, injured, or in a bad physical state, before or during the competition, he/she may be deemed unable to contest and their participation may be denied in all subsequent performances/competitions. The organizer is mindful in any case in which a participants might have a serious injury or inability to participate and may need medical care.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο τουλάχιστον μία ώρα πριν την έναρξη της κατηγορίας τους./ The contestants must be in the competition venue at least 1 hour before the start of their performance

Η διοργάνωση δεν φέρνει την ευθύνη για την ασθένεια η τραυματισμό κατά την διάρκεια του διαγωνισμού αλλά ούτε και για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων./ The organizing committee is not responsible for any injury during the competition or for any loss of personal belongings

Η εγγραφή και η υπογραφή στην αίτηση συμμετοχής σημαίνει ότι αποδέχεστε όλους τους όρους και κανονισμούς του International Competition Festival Bollywood & Oriental night by Kaly / Registration and signing the application of participation entails that you accept all rules and regulations of the International Competition Festival Bollywood & Oriental night by Kaly, as these are stipulated by the organizing committee.